BMW

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10BM0010 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/10 cs:Ø14,3 do:Ø41,4 / 0,38 kg 31121126254 DETAILS
10BM0011 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/5 cs:Ø14,7 do:Ø41,4 / 0,46 kg 31 12 1 126 253 DETAILS
10BM0015 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/10 cs:Ø14,35 / 0,42 kg 31131103834, 31131108439 DETAILS
10BM0100 Ball Joint th:M12x1.5 RHT cp:1/10 cs:Ø14,4 do:Ø35 / 0,48 kg 31121096685, 31121140398 +1 OEM DETAILS
10BM0101 Ball Joint th:M12x1.5 RHT cp:1/10 cs:Ø14,4 do:Ø49,4 / 0,48 kg 31121096685, 31121140398 +1 OEM DETAILS
10BM0400 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø17,8 / 0,51 kg 31 12 1 096 425, 31 12 6 756 491 DETAILS
10BM1500 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/5 cs:Ø14,7 do:Ø41,4 / 0,43 kg 31 12 1 139 131 DETAILS
11BM00 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø14 / 0,39 kg 33321123463, 33321125665 +1 OEM DETAILS
11BM0300 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø16,3 do:Ø52 / 0,56 kg 33321090504, 33321095631 +2 OEM DETAILS
11BM1500 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,15 do:Ø45,2 / 0,32 kg 33306852895, 33321138722 +2 OEM DETAILS
17BM0001 Tie Rod End c:Ø12,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,32 kg 32 11 1 115 239, 32 11 1 116 463 DETAILS
17BM0002 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM14x1,5 RHT / 0,46 kg 32 11 1 126 757 DETAILS
17BM0030 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM16x1,5 RHT / 0,28 kg 32 21 1 113 447, 32 21 1 113 448 +1 OEM DETAILS
17BM0300 Tie Rod End c:Ø12,8 th:FM16x1 RHT / 0,83 kg 32 11 1 091 767, 32 11 1 093 769 +2 OEM DETAILS
17BM0301 Tie Rod End c:Ø12,8 th:FM16x1 RHT / 0,83 kg 32 11 1 091 767, 32 11 1 091 768 +4 OEM DETAILS
17BM0305 Tie Rod End th:FM16x1,5 RHT / 0,78 kg 32 10 6 774 361, 32 10 6 776 946 +1 OEM DETAILS
17BM0400 Tie Rod End c:Ø15,3 th:FM14x1,5 RHT / 0,74 kg 32 21 1 096 327 DETAILS
17BM0405 Tie Rod End c:Ø15,3 th:FM14x1,5 RHT / 0,74 kg 32 10 6 774 335, 32 21 6 760 354 DETAILS
17BM0500 Tie Rod End c:Ø14,6 th:FM16x1,5 RHT / 0,75 kg 32 21 1 141 345 DETAILS
17BM0501 Tie Rod End c:Ø14,6 th:FM16x1,5 RHT / 0,75 kg 32 21 1 141 346 DETAILS
17BM10 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM14x1,5 LHT / 0,3 kg 32 21 1 127 918, 32 21 1 130 001 +1 OEM DETAILS
17BM11 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM14x1,5 RHT / 0,3 kg 32 21 1 127 917, 32 21 1 130 004 +1 OEM DETAILS
17BM1501 Tie Rod End c:Ø12,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,65 kg 32 11 1 139 313 DETAILS
17BM1502 Tie Rod End c:Ø12,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,65 kg 32 11 1 139 314 DETAILS
17BM2000 Tie Rod End c:Ø14,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,73 kg 32 10 6 774 220, 32 21 1 095 957 DETAILS
17BM2001 Tie Rod End c:Ø14,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,73 kg 32 10 6 774 221, 32 21 1 095 958 DETAILS
17BM2450 Tie Rod End th:FM14x1,5 RHT / 0,68 kg 32 10 6 767 781, 6 767 781 DETAILS
17BM2451 Tie Rod End th:FM14x1,5 RHT / 0,68 kg 32 10 6 767 782, 6 767 782 DETAILS
17FR1530 Tie Rod End c:Ø12,5 th:MM14x1,5 RHT / 0,31 kg 60777585, 105002404004 +24 OEM DETAILS
17FR1550 Tie Rod End c:Ø12,5 th:MM14x1,5 LHT / 0,31 kg 60777585, 105002404004 +24 OEM DETAILS
17MR1530 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM14x1,5 RHT / 0,3 kg 32 21 1 114 842, 32 21 2 775 003 +4 OEM DETAILS
20BM0020 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1.5 RHT / 0,54 kg 32111115241, 32111116710 DETAILS
20BM0021 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:232mm / 0,63 kg 3211 1 126 620, 3211 1 130 451 DETAILS
20BM0030 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1.5 RHT L:255mm / 0,52 kg 32111116709 DETAILS
20BM0031 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:232mm / 0,63 kg 3211 1 127 124, 3211 1 130 449 DETAILS
20BM0300 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:174,5mm / 0,46 kg 32 11 1 091 767, 32 11 1 091 768 +4 OEM DETAILS
20BM0305 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:260,5mm / 0,63 kg 32 10 6 777 479 DETAILS
20BM0400 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:221mm / 0,52 kg 32 21 6 751 277 DETAILS
20BM0600 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:260mm / 0,64 kg 32 10 6 768 879, 32 10 6 768 880 +8 OEM DETAILS
20BM1500 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:207mm / 0,46 kg 32 11 1 136 133, 32 11 1 139 315 DETAILS
20BM2000 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:204mm / 0,43 kg 32 10 6 774 222, 32 10 6 774 222 SK +11 OEM DETAILS
20BM2450 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:256mm / 0,62 kg 32 10 6 765 235, 32 10 6 765 236 +4 OEM DETAILS
20BM2452 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:246mm / 0,7 kg 32 21 6 762 243, 32 21 6 762 244 +2 OEM DETAILS
21BM10 Rod Assembly c:Ø12,6 th:M10x1.0 RHT / 0,95 kg 32 21 1 124 231, 32 21 1 129 020 +1 OEM DETAILS
22BM0300 Rod Assembly th1:M12x1.5 RHT th2:M16x1.5 RHT L:514mm / 3 kg 32 21 1 091 913, 32 21 1 093 433 +1 OEM DETAILS
22BM1000 Rod Assembly th1:M10x1.0 RHT L:610mm / 2,6 kg 32 21 1 130 661, 32 21 1 133 615 +3 OEM DETAILS
23BM01 Track Control Arm c:1:10 th:M14x1.5 RHT L:324mm / 1,9 kg 31121124401, 31121131587 +1 OEM DETAILS
23BM02 Track Control Arm c:1:10 th:M14x1.5 RHT L:324mm / 1,9 kg 31121124402, 31121131582 +2 OEM DETAILS
23BM1000 Track Control Arm c:1:10 th:M14x1.5 RHT L:388,65mm / 2,48 kg 31 12 1 132 159, 31 12 1 132 159 S1 +6 OEM DETAILS
23BM1001 Track Control Arm c:1:10 th:M14x1.5 RHT L:388,65mm / 2,48 kg 31 12 1 132 160, 31 12 1 132 160 S1 +6 OEM DETAILS
26BM0001 Rod/Strut, stabiliser L:240mm / 0,39 kg 31 35 1 124 380, 31 35 1 127 194 +3 OEM DETAILS
26BM0002 Rod/Strut, stabiliser 0,19 kg 33 55 1 124 375, 33 55 1 126 932 DETAILS
26BM0100 Rod/Strut, stabiliser L:66mm / 0,3 kg 31 35 1 091 764, 31 35 1 127 689 +1 OEM DETAILS
26BM0300 Rod/Strut, stabiliser L:66mm / 0,26 kg 33 55 1 092 292, 33 55 1 095 532 DETAILS
26BM0305 Rod/Strut, stabiliser L:300mm / 0,38 kg 31 30 6 781 547, 31 35 4 014 531 +2 OEM DETAILS
26BM0306 Rod/Strut, stabiliser L:300mm / 0,38 kg 31 30 6 781 548, 31 35 4 014 532 +2 OEM DETAILS
26BM0310 Rod/Strut, stabiliser L:425mm / 0,6 kg 31 30 6 781 545, 31 35 6 753 767 +2 OEM DETAILS
26BM0311 Rod/Strut, stabiliser L:425mm / 0,6 kg 31 30 6 781 546, 31 35 6 753 768 +2 OEM DETAILS
26BM0400 Rod/Strut, stabiliser L:358,5mm / 0,6 kg 31 35 6 750 704 DETAILS
26BM0401 Rod/Strut, stabiliser L:358,5mm / 0,6 kg 31 35 6 750 703 DETAILS
26BM0405 Rod/Strut, stabiliser L:66mm / 0,3 kg 33 55 1 096 735 DETAILS
26BM0500 Rod/Strut, stabiliser L:240mm / 0,35 kg 31 35 1 091 855, 31 35 1 095 661 DETAILS
26BM0501 Rod/Strut, stabiliser L:240mm / 0,35 kg 31 35 1 091 856, 31 35 1 095 662 DETAILS
26BM2000 Rod/Strut, stabiliser L:270mm / 0,37 kg 31 35 1 095 694, 31 35 6 780 847 DETAILS
26BM2450 NEW Rod/Strut, stabiliser L:290mm / 0,48 kg 31 35 6 765 934, 6 765 934 DETAILS
26BM2451 NEW Rod/Strut, stabiliser L:290mm / 0,48 kg 31 35 6 765 933, 6 765 933 DETAILS
26BM2452 NEW Rod/Strut, stabiliser L:161mm / 0,24 kg 33 55 6 764 428, 6 764 428 DETAILS
29BM0001 Rod Assembly 3211 1 125 187 DETAILS
29BM0002 Rod Assembly 32 11 1 125 186 DETAILS
29BM0005 Rod Assembly 32111115229 DETAILS
29BM0006 Rod Assembly 32111115241 DETAILS
29BM0305 Rod Assembly 32 10 6 774 347, 32 10 6 777 479 +1 OEM DETAILS
29BM0400 Rod Assembly 32 21 6 751 277 DETAILS
29BM1501 Rod Assembly 32 11 1 139 315, 32 11 1 139 317 DETAILS
29BM1502 Rod Assembly 32 11 1 139 316 DETAILS
29BM2450 Rod Assembly 32 10 6 765 235, 6 765 235 DETAILS
29BM2451 Rod Assembly 32 10 6 765 236, 6 765 236 DETAILS
29BM2452 Rod Assembly 32 21 6 762 243, 6 762 243 DETAILS
29BM2453 Rod Assembly 32 21 6 762 244, 6 762 244 DETAILS
38BM0300 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø14 do:Ø58,2 / 0,32 kg 31 12 1 130 587, 31 12 1 136 606 +1 OEM DETAILS
38BM0305 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,2 do:Ø58,5 / 0,3 kg 31 12 9 068 753 DETAILS
38BM0310 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø14,1 do:Ø66,2 / 0,32 kg 31 12 0 006 482, 31 12 1 141 752 +3 OEM DETAILS
38BM0500 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø14,2 do:Ø66,2 / 0,5 kg 31 10 3 412 781, 31 12 1 096 372 +2 OEM DETAILS
38BM0600 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,2 do:Ø49,3 / 0,13 kg 33321090815, 33321094209 +1 OEM DETAILS
38BM0700 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø22,5 / 0,17 kg 31 35 1 093 108 DETAILS
38BM1500 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,1 do:Ø35,3 / 0,1 kg 33 32 1 092 248, 33 32 1 138 383 +1 OEM DETAILS
38BM1505 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12 do:Ø45,5 / 0,26 kg 33 32 1 136 311, 33 32 6 771 828 DETAILS
38BM1510 Control Arm-/Trailing Arm Bush do:Ø66,5 / 0,36 kg 31 12 6 755 432, 6 755 432 DETAILS
38BM1520 Control Arm-/Trailing Arm Bush 0,68 kg 31 12 6 754 899, 31 12 6 756 063 +3 OEM DETAILS
38BM1521 Control Arm-/Trailing Arm Bush 0,7 kg 31 12 6 754 900, 31 12 6 756 064 +2 OEM DETAILS
38BM1530 Stabiliser Mounting di:Ø17 / 0,04 kg 1 136 491, 1 138 104 +2 OEM DETAILS
38BM1535 Stabiliser Mounting di:Ø15 / 0,04 kg 33 55 1 094 550, 33 55 1 131 155 DETAILS
10BM1100 Ball Joint No Information DETAILS
11BM0420 Silentblock Bushing No Information DETAILS
11BM1000 Silentblock Bushing No Information DETAILS
11BM2600 Silentblock Bushing No Information DETAILS
26BM0320 Stabiliser Link No Information 31 35 6 777 319 DETAILS
26BM0330 Stabiliser Link Rear No Information 33 55 6 777 635 DETAILS
26BM0340 Stabiliser Link No Information DETAILS
26BM0350 Stabiliser Link No Information DETAILS
26BM0360 Stabiliser Link Rear No Information DETAILS
26BM0410 Stabiliser Link Left No Information DETAILS
26BM0411 Stabiliser Link Right No Information DETAILS
26BM0420 Stabiliser Link Rear No Information DETAILS
26BM1100 Stabiliser Link Rear No Information DETAILS
26BM2500 Stabiliser Link Left No Information 31 35 6 768 771 DETAILS
26BM2501 Stabiliser Link Right No Information 31 35 6 768 772 DETAILS
26BM2510 Stabiliser Link Rear Left No Information 33 50 6 785 607 DETAILS
26BM2511 Stabiliser Link Rear Right No Information 33 50 6 785 608 DETAILS
26BM2520 Stabiliser Link No Information 31 30 6 792 211 DETAILS
26BM2521 Stabiliser Link Right No Information 31 30 6 792 212 DETAILS
30BM2000 TCA Left No Information 31 12 2 282 121, 31 12 2 341 297 +6 OEM DETAILS
30BM2001 TCA Right No Information 31 12 2 282 122, 31 12 2 341 828 +6 OEM DETAILS
30BM2002 TCA Left No Information 31 12 2 282 121, 31 12 2 341 297 +6 OEM DETAILS
30BM2003 TCA Right No Information 31 12 2 282 122, 31 12 2 341 828 +6 OEM DETAILS
38BM0301 Silentblock for TCA No Information DETAILS