AUDI > A3 Sportback

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10VW1600 Ball Joint th:M12x1.5 RHT cp:1/5 cs:Ø15,4 / 0,62 kg 1K0 407 365 B, 1K0 407 365 C +1 OEM DETAILS
10VW1601 Ball Joint th:M12x1.5 RHT cp:1/5 cs:Ø15,4 / 0,62 kg 1K0 407 366 B, 1K0 407 366 C +1 OEM DETAILS
10VW1605 Ball Joint th:M12x1.5 RHT cp:1/5 cs:Ø15,2 / 0,64 kg 3C0407366A, 3C0407366B DETAILS
10VW1606 Ball Joint th:M12x1.5 RHT cp:1/5 cs:Ø15,2 / 0,64 kg 3C0407365A, 3C0407365B DETAILS
17AU1200 Tie Rod End c:Ø13,2 th:FM16x1,5 RHT / 0,42 kg 1K0423804A, 1K0423812A +6 OEM DETAILS
17AU1201 Tie Rod End c:Ø13,2 th:FM16x1,5 RHT / 0,42 kg 1K0423803A, 1K0423811A +6 OEM DETAILS
20AU1200 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:312mm / 0,72 kg 1K0 423 810 A, 1K0 423 811 C +8 OEM DETAILS
26VW1600 Rod/Strut, stabiliser L:335mm / 0,5 kg 1K0411315B, 1K0411315D +7 OEM DETAILS
26VW1605 Rod/Strut, stabiliser L:95,3mm / 0,38 kg 1K0505465C, 1K0505465D +6 OEM DETAILS
26VW1700 NEW Rod/Strut, stabiliser L:70mm Plastic / 0,16 kg 5Q0 505 465 A, 5Q0 505 465 C DETAILS
38AU1220 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø14,2 do:Ø38,7 / 0,13 kg 1K0 505 203 A DETAILS
38AU3020 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,2 do:Ø39,5 / 0,19 kg 1K0 407 182, 1K0 407 182 A +2 OEM DETAILS
38AU3021 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø13,2 do:Ø65 / 0,35 kg 5Q0 407 183 E, 5Q0 407 183 J +3 OEM DETAILS
38AU3030 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,2 do:Ø39,5 / 0,19 kg 1K0 407 182, 1K0 407 182 A DETAILS
38VW1260 Control Arm-/Trailing Arm Bush do:Ø63 / 0,16 kg 1K0 407 183 E, 6Q0 407 183 +2 OEM DETAILS
38VW1261 Control Arm-/Trailing Arm Bush 0,7 kg 1K0 199 232 G, 1K0 199 232 J +2 OEM DETAILS
38VW1262 Control Arm-/Trailing Arm Bush 0,7 kg 1K0 199 231 G, 1K0 199 231 J +2 OEM DETAILS