BMW

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10BM0010 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/10 cs:Ø14,3 do:Ø41,4 / 0,38 kg 31121126254 DETAILS
10BM0011 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/5 cs:Ø14,7 do:Ø41,4 / 0,46 kg 31 12 1 126 253 DETAILS
10BM0015 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/10 cs:Ø14,35 / 0,42 kg 31131103834, 31131108439 DETAILS
10BM0100 Ball Joint th:M12x1.5 RHT cp:1/10 cs:Ø14,4 do:Ø35 / 0,48 kg 31121096685, 31121140398 +1 OEM DETAILS
10BM0101 Ball Joint th:M12x1.5 RHT cp:1/10 cs:Ø14,4 do:Ø49,4 / 0,48 kg 31121096685, 31121140398 +1 OEM DETAILS
10BM0400 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø17,8 / 0,51 kg 31 12 1 096 425, 31 12 6 756 491 DETAILS
10BM1500 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/5 cs:Ø14,7 do:Ø41,4 / 0,43 kg 31 12 1 139 131 DETAILS
11BM00 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø14 / 0,39 kg 33321123463, 33321125665 +1 OEM DETAILS
11BM0300 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø16,3 do:Ø52 / 0,56 kg 33321090504, 33321095631 +2 OEM DETAILS
11BM1500 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,15 do:Ø45,2 / 0,32 kg 33306852895, 33321138722 +2 OEM DETAILS
17BM0001 Tie Rod End c:Ø12,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,32 kg 32 11 1 115 239, 32 11 1 116 463 DETAILS
17BM0002 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM14x1,5 RHT / 0,46 kg 32 11 1 126 757 DETAILS
17BM0030 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM16x1,5 RHT / 0,28 kg 32 21 1 113 447, 32 21 1 113 448 +1 OEM DETAILS
17BM0300 Tie Rod End c:Ø12,8 th:FM16x1 RHT / 0,83 kg 32 11 1 091 767, 32 11 1 093 769 +2 OEM DETAILS
17BM0301 Tie Rod End c:Ø12,8 th:FM16x1 RHT / 0,83 kg 32 11 1 091 767, 32 11 1 091 768 +4 OEM DETAILS
17BM0305 Tie Rod End th:FM16x1,5 RHT / 0,78 kg 32 10 6 774 361, 32 10 6 776 946 +1 OEM DETAILS
17BM0400 Tie Rod End c:Ø15,3 th:FM14x1,5 RHT / 0,74 kg 32 21 1 096 327 DETAILS
17BM0405 Tie Rod End c:Ø15,3 th:FM14x1,5 RHT / 0,74 kg 32 10 6 774 335, 32 21 6 760 354 DETAILS
17BM0500 Tie Rod End c:Ø14,6 th:FM16x1,5 RHT / 0,75 kg 32 21 1 141 345 DETAILS
17BM0501 Tie Rod End c:Ø14,6 th:FM16x1,5 RHT / 0,75 kg 32 21 1 141 346 DETAILS
17BM10 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM14x1,5 LHT / 0,3 kg 32 21 1 127 918, 32 21 1 130 001 +1 OEM DETAILS
17BM11 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM14x1,5 RHT / 0,3 kg 32 21 1 127 917, 32 21 1 130 004 +1 OEM DETAILS
17BM1501 Tie Rod End c:Ø12,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,65 kg 32 11 1 139 313 DETAILS
17BM1502 Tie Rod End c:Ø12,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,65 kg 32 11 1 139 314 DETAILS
17BM2000 Tie Rod End c:Ø14,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,73 kg 32 10 6 774 220, 32 21 1 095 957 DETAILS
17BM2001 Tie Rod End c:Ø14,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,73 kg 32 10 6 774 221, 32 21 1 095 958 DETAILS
17BM2450 Tie Rod End th:FM14x1,5 RHT / 0,68 kg 32 10 6 767 781, 6 767 781 DETAILS
17BM2451 Tie Rod End th:FM14x1,5 RHT / 0,68 kg 32 10 6 767 782, 6 767 782 DETAILS
17FR1530 Tie Rod End c:Ø12,5 th:MM14x1,5 RHT / 0,31 kg 60777585, 105002404004 +24 OEM DETAILS
17FR1550 Tie Rod End c:Ø12,5 th:MM14x1,5 LHT / 0,31 kg 60777585, 105002404004 +24 OEM DETAILS
17MR1530 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM14x1,5 RHT / 0,3 kg 32 21 1 114 842, 32 21 2 775 003 +4 OEM DETAILS
20BM0020 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1.5 RHT / 0,54 kg 32111115241, 32111116710 DETAILS
20BM0021 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:232mm / 0,63 kg 3211 1 126 620, 3211 1 130 451 DETAILS
20BM0030 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1.5 RHT L:255mm / 0,52 kg 32111116709 DETAILS
20BM0031 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:232mm / 0,63 kg 3211 1 127 124, 3211 1 130 449 DETAILS
20BM0300 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:174,5mm / 0,46 kg 32 11 1 091 767, 32 11 1 091 768 +4 OEM DETAILS
20BM0305 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:260,5mm / 0,63 kg 32 10 6 777 479 DETAILS
20BM0400 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:221mm / 0,52 kg 32 21 6 751 277 DETAILS
20BM0600 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:260mm / 0,64 kg 32 10 6 768 879, 32 10 6 768 880 +8 OEM DETAILS
20BM1500 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:207mm / 0,46 kg 32 11 1 136 133, 32 11 1 139 315 DETAILS
20BM2000 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:204mm / 0,43 kg 32 10 6 774 222, 32 10 6 774 222 SK +11 OEM DETAILS
20BM2450 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:256mm / 0,62 kg 32 10 6 765 235, 32 10 6 765 236 +4 OEM DETAILS
20BM2452 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:246mm / 0,7 kg 32 21 6 762 243, 32 21 6 762 244 +2 OEM DETAILS
21BM10 Rod Assembly c:Ø12,6 th:M10x1.0 RHT / 0,95 kg 32 21 1 124 231, 32 21 1 129 020 +1 OEM DETAILS
22BM0300 Rod Assembly th1:M12x1.5 RHT th2:M16x1.5 RHT L:514mm / 3 kg 32 21 1 091 913, 32 21 1 093 433 +1 OEM DETAILS
22BM1000 Rod Assembly th1:M10x1.0 RHT L:610mm / 2,6 kg 32 21 1 130 661, 32 21 1 133 615 +3 OEM DETAILS
23BM01 Track Control Arm c:1:10 th:M14x1.5 RHT L:324mm / 1,9 kg 31121124401, 31121131587 +1 OEM DETAILS
23BM02 Track Control Arm c:1:10 th:M14x1.5 RHT L:324mm / 1,9 kg 31121124402, 31121131582 +2 OEM DETAILS
23BM1000 Track Control Arm c:1:10 th:M14x1.5 RHT L:388,65mm / 2,48 kg 31 12 1 132 159, 31 12 1 132 159 S1 +6 OEM DETAILS
23BM1001 Track Control Arm c:1:10 th:M14x1.5 RHT L:388,65mm / 2,48 kg 31 12 1 132 160, 31 12 1 132 160 S1 +6 OEM DETAILS
26BM0001 Rod/Strut, stabiliser L:240mm / 0,39 kg 31 35 1 124 380, 31 35 1 127 194 +3 OEM DETAILS
26BM0002 Rod/Strut, stabiliser 0,19 kg 33 55 1 124 375, 33 55 1 126 932 DETAILS
26BM0100 Rod/Strut, stabiliser L:66mm / 0,3 kg 31 35 1 091 764, 31 35 1 127 689 +1 OEM DETAILS
26BM0300 Rod/Strut, stabiliser L:66mm / 0,26 kg 33 55 1 092 292, 33 55 1 095 532 DETAILS
26BM0305 Rod/Strut, stabiliser L:300mm / 0,38 kg 31 30 6 781 547, 31 35 4 014 531 +2 OEM DETAILS
26BM0306 Rod/Strut, stabiliser L:300mm / 0,38 kg 31 30 6 781 548, 31 35 4 014 532 +2 OEM DETAILS
26BM0310 Rod/Strut, stabiliser L:425mm / 0,6 kg 31 30 6 781 545, 31 35 6 753 767 +2 OEM DETAILS
26BM0311 Rod/Strut, stabiliser L:425mm / 0,6 kg 31 30 6 781 546, 31 35 6 753 768 +2 OEM DETAILS
26BM0400 Rod/Strut, stabiliser L:358,5mm / 0,6 kg 31 35 6 750 704 DETAILS
26BM0401 Rod/Strut, stabiliser L:358,5mm / 0,6 kg 31 35 6 750 703 DETAILS
26BM0405 Rod/Strut, stabiliser L:66mm / 0,3 kg 33 55 1 096 735 DETAILS
26BM0500 Rod/Strut, stabiliser L:240mm / 0,35 kg 31 35 1 091 855, 31 35 1 095 661 DETAILS
26BM0501 Rod/Strut, stabiliser L:240mm / 0,35 kg 31 35 1 091 856, 31 35 1 095 662 DETAILS
26BM2000 Rod/Strut, stabiliser L:270mm / 0,37 kg 31 35 1 095 694, 31 35 6 780 847 DETAILS
26BM2450 NEW Rod/Strut, stabiliser L:290mm / 0,48 kg 31 35 6 765 934, 6 765 934 DETAILS
26BM2451 NEW Rod/Strut, stabiliser L:290mm / 0,48 kg 31 35 6 765 933, 6 765 933 DETAILS
26BM2452 NEW Rod/Strut, stabiliser L:161mm / 0,24 kg 33 55 6 764 428, 6 764 428 DETAILS
29BM0001 Rod Assembly 3211 1 125 187 DETAILS
29BM0002 Rod Assembly 32 11 1 125 186 DETAILS
29BM0005 Rod Assembly 32111115229 DETAILS
29BM0006 Rod Assembly 32111115241 DETAILS
29BM0305 Rod Assembly 32 10 6 774 347, 32 10 6 777 479 +1 OEM DETAILS
29BM0400 Rod Assembly 32 21 6 751 277 DETAILS
29BM1501 Rod Assembly 32 11 1 139 315, 32 11 1 139 317 DETAILS
29BM1502 Rod Assembly 32 11 1 139 316 DETAILS
29BM2450 Rod Assembly 32 10 6 765 235, 6 765 235 DETAILS
29BM2451 Rod Assembly 32 10 6 765 236, 6 765 236 DETAILS
29BM2452 Rod Assembly 32 21 6 762 243, 6 762 243 DETAILS
29BM2453 Rod Assembly 32 21 6 762 244, 6 762 244 DETAILS
38BM0300 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø14 do:Ø58,2 / 0,32 kg 31 12 1 130 587, 31 12 1 136 606 +1 OEM DETAILS
38BM0305 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,2 do:Ø58,5 / 0,3 kg 31 12 9 068 753 DETAILS
38BM0310 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø14,1 do:Ø66,2 / 0,32 kg 31 12 0 006 482, 31 12 1 141 752 +3 OEM DETAILS
38BM0500 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø14,2 do:Ø66,2 / 0,5 kg 31 10 3 412 781, 31 12 1 096 372 +2 OEM DETAILS
38BM0600 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,2 do:Ø49,3 / 0,13 kg 33321090815, 33321094209 +1 OEM DETAILS
38BM0700 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø22,5 / 0,17 kg 31 35 1 093 108 DETAILS
38BM1500 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,1 do:Ø35,3 / 0,1 kg 33 32 1 092 248, 33 32 1 138 383 +1 OEM DETAILS
38BM1505 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12 do:Ø45,5 / 0,26 kg 33 32 1 136 311, 33 32 6 771 828 DETAILS
38BM1510 Control Arm-/Trailing Arm Bush do:Ø66,5 / 0,36 kg 31 12 6 755 432, 6 755 432 DETAILS
38BM1520 Control Arm-/Trailing Arm Bush 0,68 kg 31 12 6 754 899, 31 12 6 756 063 +3 OEM DETAILS
38BM1521 Control Arm-/Trailing Arm Bush 0,7 kg 31 12 6 754 900, 31 12 6 756 064 +2 OEM DETAILS
38BM1530 Stabiliser Mounting di:Ø17 / 0,04 kg 1 136 491, 1 138 104 +2 OEM DETAILS
38BM1535 Stabiliser Mounting di:Ø15 / 0,04 kg 33 55 1 094 550, 33 55 1 131 155 DETAILS