DAEWOO

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10DW1000 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/8 cs:Ø14,8 / 0,6 kg 965 350 89 DETAILS
10DW2000 Ball Joint c:Ø18 / 0,64 kg 96490218 DETAILS
10OP9120 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/6 cs:Ø13,3 / 0,59 kg 90375505, 94788122 +5 OEM DETAILS
17DW0500 Tie Rod End c:Ø12,5 th:FM12x1,5 RHT / 0,3 kg 93741077, 48810-A78B00 +3 OEM DETAILS
17DW1000 Tie Rod End c:Ø13,2 th:FM12x1,5 RHT / 0,65 kg 93740622, 93740722 +1 OEM DETAILS
17DW1001 Tie Rod End c:Ø13,2 th:FM12x1,5 RHT / 0,65 kg 93740623, 93740723 +1 OEM DETAILS
17DW2000 Tie Rod End c:Ø13,3 th:FM14x1,5 RHT / 0,6 kg 96407485 DETAILS
17DW2001 Tie Rod End c:Ø13,3 th:FM14x1,5 RHT / 0,6 kg 96407486 DETAILS
17OP4038 Tie Rod End c:Ø13 th:FM16x1,5 LHT / 0,46 kg 7846485, 260 01 806 +3 OEM DETAILS
17OP4039 Tie Rod End c:Ø13 th:FM16x1,5 RHT / 0,46 kg 7846495, 260 01 807 +3 OEM DETAILS
20DW0500 Tie Rod Axle Joint th:FM14x1.5 RHT L:222,5mm / 0,43 kg 48830-A78B00 DETAILS
20DW1000 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:198,5mm / 0,41 kg 96535300 DETAILS
26DW0500 Rod/Strut, stabiliser L:247mm / 0,4 kg 96300222, 96391876 +1 OEM DETAILS
26DW0501 Rod/Strut, stabiliser L:261mm / 0,4 kg 96300627 DETAILS
26DW0505 Rod/Strut, stabiliser L:217mm / 0,32 kg 96561754 DETAILS
26DW2000 Rod/Strut, stabiliser L:271,5mm / 0,36 kg 96403099 DETAILS
26DW2001 Rod/Strut, stabiliser L:271,5mm / 0,36 kg 96403100 DETAILS
30SZ05 Track Control Arm 96316765, 96611265 +9 OEM DETAILS
38OP1010 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,1 do:Ø59 / 0,29 kg 4 02 645, 90305431 +1 OEM DETAILS