FIAT

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10AR1500 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/8 cs:Ø13 / 0,4 kg 605 66 661, 608 01 425 +2 OEM DETAILS
10FI1000 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø14,75 / 0,53 kg 4104861, 4140985 +2 OEM DETAILS
10FI1010 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/9 cs:Ø14,9 / 0,51 kg 4355787, 5676985 +1 OEM DETAILS
10FI2400 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø14,75 / 0,51 kg 4 104 863, 4 150 178 +6 OEM DETAILS
10FI2700 NEW Ball Joint c:Ø19 / 0,76 kg 520 26 562, 520 55 603 DETAILS
10FI3000 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø15,79 / 0,72 kg 364017, 364018 +1 OEM DETAILS
10FI3001 Ball Joint th:M16x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø17 / 0,77 kg 3640 26, 7 567 284 DETAILS
10FI3002 Ball Joint th:M16x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø17 / 0,96 kg 3640 32, 13 02 368 080 DETAILS
10FI3003 Ball Joint th:M18x1.5 RHT cp:1/10 cs:Ø19,5 / 1,05 kg 3640 33, 13 00 473 080 DETAILS
10FI3004 Ball Joint th:M16x1.5 RHT cp:1/6 cs:Ø17 / 0,96 kg 3640 55, 13 31 640 080 DETAILS
10FI3005 Ball Joint th:M18x1.5 RHT cp:1/6 cs:Ø19,8 / 1,14 kg 3640 54, 13 31 641 080 DETAILS
10FI3100 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø14,75 do:Ø41,4 / 0,4 kg 4322253, 4331252 +3 OEM DETAILS
10FI3210 Ball Joint th:M16x1.5 RHT cp:1/6 cs:Ø20,5 / 0,89 kg 3640 67, 3640 76 +2 OEM DETAILS
10FI3505 Ball Joint c:Ø16 / 0,52 kg 51 783 056, 51 783 057 +8 OEM DETAILS
10FI4000 Ball Joint th:M10x1.25 RHT cp:1/10 cs:Ø12,25 do:Ø37 / 0,21 kg 4402649, SE141140104A DETAILS
10FI41 Ball Joint th:M10x1.25 RHT cp:1/10 cs:Ø12 do:Ø37,3 / 0,25 kg 4402649, SE141140104A DETAILS
10FI5000 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/8 cs:Ø13 / 0,36 kg 4 643 7951, 4 643 7959 +1 OEM DETAILS
10FI5500 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/5 cs:Ø13,6 / 0,42 kg 46 779 293, 46 842 581 +1 OEM DETAILS
10FI5501 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/5 cs:Ø13,65 / 0,42 kg 46 543 045, 7 081 835 DETAILS
10FI5600 Ball Joint c:Ø18 / 0,5 kg 5122050490, 51810664 +3 OEM DETAILS
10OP1505 Ball Joint 51 783 056, 51 783 057 +8 OEM DETAILS
11OP2500 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø14 do:Ø47,3 / 0,32 kg 51803162, 24 434 894 +3 OEM DETAILS
17AR1500 Tie Rod End c:Ø12.45 th:FM14x1,5 RHT / 0,5 kg 00605 07918, 00605 11622 +3 OEM DETAILS
17FI0100 Tie Rod End c:Ø11,9 th:FM14x1 RHT / 0,5 kg 4361667, 4254520 +1 OEM DETAILS
17FI0500 Tie Rod End c:Ø11,9 th:FM14x1 RHT / 0,55 kg 4 217 302, 4 254 278 +2 OEM DETAILS
17FI1010 Tie Rod End c:Ø14,8 th:MM16x1 RHT / 0,38 kg 4 193 224, 4 327 142 +6 OEM DETAILS
17FI1500 Tie Rod End c:Ø12 th:FM12x1,5 RHT / 0,36 kg 5960834, 5960835 +2 OEM DETAILS
17FI2000 Tie Rod End c:Ø12 th:FM12x1,5 RHT / 0,39 kg 022162406A, 5960036 +5 OEM DETAILS
17FI2430 Tie Rod End c:Ø11,9 th:FM14x1 RHT / 0,29 kg 4218233 DETAILS
17FI2450 Tie Rod End c:Ø11,9 th:FM14x1 LHT / 0,29 kg 4102138, 4104085 DETAILS
17FI2500 Tie Rod End c:Ø12 th:FM14x1,5 RHT / 0,38 kg 4 410 415 DETAILS
17FI2600 Tie Rod End c:Ø12 th:FM12x1,5 RHT / 0,4 kg 7 752 285, 9 946 949 DETAILS
17FI3000 Tie Rod End c:Ø14,5 th:FM16x1,5 RHT / 0,43 kg 381711, 381751 +3 OEM DETAILS
17FI3100 Tie Rod End c:Ø12,5 th:FM14x1,5 RHT / 0,35 kg 4322905, 4322906 DETAILS
17FI3101 Tie Rod End c:Ø12,5 th:FM14x1,5 RHT / 0,33 kg 5962772, 5962773 DETAILS
17FI3200 Tie Rod End c:Ø14,4 th:FM16x1,5 RHT / 0,56 kg 4018A3, 4018H4 +1 OEM DETAILS
17FI3205 Tie Rod End c:Ø16,6 th:FM16x1,5 RHT / 0,62 kg 4018, 1471655080 +1 OEM DETAILS
17FI3210 Tie Rod End c:Ø16,7 th:FM16x1,5 RHT / 0,92 kg 1610976480, 3817 69 +4 OEM DETAILS
17FI3211 Tie Rod End c:Ø16,7 th:FM16x1,5 RHT / 0,92 kg 1610976380, 3817 70 +2 OEM DETAILS
17FI3505 Tie Rod End c:Ø11,7 th:FM14x1,5 RHT / 0,39 kg 3817.86, 77363829 +5 OEM DETAILS
17FI3506 Tie Rod End c:Ø11,7 th:FM14x1,5 RHT / 0,39 kg 77363830, 3817.87 +5 OEM DETAILS
17FI4000 Tie Rod End c:Ø12,15 th:FM12x1,5 RHT / 0,41 kg 5 958 246, 5 983 404 +2 OEM DETAILS
17FI4530 Tie Rod End c:Ø12 th:FM12x1,5 RHT / 0,4 kg 60806355, 7591215 +4 OEM DETAILS
17FI4550 Tie Rod End c:Ø12 th:FM12x1,5 RHT / 0,4 kg 60806356, 60809495 +4 OEM DETAILS
17FI5000 Tie Rod End c:Ø12 th:FM14x1,5 RHT / 0,51 kg 46456660, 46745364 DETAILS
17FI5001 Tie Rod End c:Ø12 th:FM14x1,5 RHT / 0,51 kg 46456189, 46745365 DETAILS
17FI5100 Tie Rod End c:Ø12,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,35 kg 4059 09, 13 06 003 080 +1 OEM DETAILS
17FI5500 Tie Rod End c:Ø12,15 th:FM14x1,5 RHT / 0,51 kg 98845031 DETAILS
17FI5501 Tie Rod End c:Ø12,15 th:FM14x1,5 RHT / 0,51 kg 98845032 DETAILS
17FI5600 Tie Rod End c:Ø11,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,52 kg 7736 5223 DETAILS
17FI5601 Tie Rod End c:Ø11,6 th:FM14x1,5 RHT / 0,52 kg 7736 5224 DETAILS
17FI6000 Tie Rod End c:Ø12 th:FM14x1,5 RHT / 0,36 kg 994 7719, 4652 7567 +3 OEM DETAILS
17OP1505 Tie Rod End 3817.86, 77363829 +5 OEM DETAILS
17OP1506 Tie Rod End 77363830, 3817.87 +5 OEM DETAILS
17OP2500 Tie Rod End c:Ø12,2 th:FM14x1,5 RHT / 0,44 kg 77 363 713, 16 03 227 +6 OEM DETAILS
17OP2501 Tie Rod End c:Ø12,2 th:FM14x1,5 RHT / 0,44 kg 77 363 712, 16 03 228 +6 OEM DETAILS
17YG0000 Tie Rod End c:Ø12 th:FM14x1 RHT / 0,58 kg 4 217 302, 4 254 278 +2 OEM DETAILS
20AR0100 Tie Rod Axle Joint th:FM18x1.5 RHT L:327mm / 0,75 kg 9750001180 DETAILS
20FI2600 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:267mm / 0,51 kg 994 55 62 DETAILS
20FI3110 Tie Rod Axle Joint th:FM14x1.5 RHT L:266,5mm / 0,53 kg 4322913, 437 9269 +2 OEM DETAILS
20FI3115 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1.5 RHT L:268mm / 0,54 kg 15000099 DETAILS
20FI3200 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:315mm / 0,75 kg 4018 A4, 147 16 54 080 +3 OEM DETAILS
20FI3505 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1.5 RHT L:274mm / 0,55 kg 400177, 4001CW +3 OEM DETAILS
20FI4501 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1.5 RHT L:266,5mm / 0,47 kg 9 939 675, 9 941 625 DETAILS
20FI4502 Tie Rod Axle Joint th:FM14x1.5 RHT L:272mm / 0,47 kg 441 01 45, 595 82 44 +2 OEM DETAILS
20FI5000 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1.5 RHT L:285,6mm / 0,53 kg 7 079 382 DETAILS
20FI5005 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:267mm / 0,5 kg 2 170 345, 7 081 851 DETAILS
20FI5100 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1.5 RHT L:306mm / 0,59 kg 3812 A4, 9 947 713 +1 OEM DETAILS
20FI5500 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:333,5mm / 0,64 kg 98845024 DETAILS
20FI5501 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1.5 RHT L:297,1mm / 0,6 kg 988 45 025 DETAILS
20FI5502 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:298mm / 0,61 kg 98 845 026 DETAILS
20FI5600 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:297,5mm / 0,68 kg 26 144 989 DETAILS
20OP1505 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1,5 RHT L:292,5mm / 0,56 kg 16 03 543, 16 09 456 +2 OEM DETAILS
20PE0700 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:260mm / 0,66 kg 16 077 445 80, 4001 A1 +11 OEM DETAILS
22FI2470 Rod Assembly th1:M10x1.25 RHT / 1,02 kg 4 134 516 DETAILS
23FI3180 Track Control Arm c:1:8 th:M14x1.5 RHT L:288mm / 2,45 kg 4331252, 4468519 +1 OEM DETAILS
26FI0500 Rod/Strut, stabiliser 0,26 kg 60570627, 60807583 +2 OEM DETAILS
26FI2700 NEW Rod/Strut, stabiliser L:280mm Plastic / 0,36 kg 51939949, 53403318 DETAILS
26FI3505 Rod/Strut, stabiliser L:290mm / 0,4 kg 5112310, 5087 79 +6 OEM DETAILS
26FI5100 Rod/Strut, stabiliser 0,49 kg 5087 35, 13 08 664 080 +1 OEM DETAILS
26FI5500 Rod/Strut, stabiliser L:117,5mm / 0,27 kg 46767267, 51717000 DETAILS
26FI5501 Rod/Strut, stabiliser L:132mm / 0,29 kg 4679 9278, 51 717 001 DETAILS
26FI5600 Rod/Strut, stabiliser L:296mm / 0,42 kg 51848645 DETAILS
26FI6000 Rod/Strut, stabiliser L:275,5mm / 0,38 kg 46 413 122, 51 701 045 +2 OEM DETAILS
26OP1505 Rod/Strut, stabiliser L:300mm / 0,4 kg 50515276, 51805870 +4 OEM DETAILS
26OP2500 Rod/Strut, stabiliser L:355mm / 0,46 kg 51 741 130, 51 803 183 +4 OEM DETAILS
26OP2505 Rod/Strut, stabiliser L:86,2mm Plastic / 0,17 kg 71 740 112, 4 44 275 +1 OEM DETAILS
30FI05 Track Control Arm DETAILS
30FI06 Track Control Arm DETAILS
38CT1000 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø19,7 do:Ø74,4 / 0,41 kg 50705198 DETAILS
38FI5500 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø19,8 / 0,64 kg 4645 4077, 46748579 DETAILS
38FI5501 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø19,8 / 0,64 kg 4645 4078, 46748578 DETAILS
38FI5505 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12 do:Ø30,3 / 0,16 kg 46 42 1522 DETAILS
38FI5507 Control Arm-/Trailing Arm Bush do:Ø71,5 / 0,2 kg 51783056, 51783057 +5 OEM DETAILS
38FI5508 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,2 do:Ø71 / 0,22 kg 51810664, 51810665 +12 OEM DETAILS
38OP3030 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,2 do:Ø41,3 / 0,26 kg 51783056, 51783057 +9 OEM DETAILS
38OP4030 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø19,4 / 0,98 kg 71740107, 3 52 319 +3 OEM DETAILS
38OP4032 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø24 / 0,05 kg 717 40 109, 717 46 346 +4 OEM DETAILS
526PE0500 Rod/Strut, stabiliser 5087 37, 13 00 716 080 DETAILS
526PE1000 Rod/Strut, stabiliser 5081 N9, 13 00 720 080 +2 OEM DETAILS