HYUNDAI

ASMETAL NO PRODUCT TYPE DIMENSIONS OEM NO
10HY0500
Ball Joint Lower th:M12x1.25 RHT cp:1/8 cs:Ø15 do:Ø40 / 0,35 kg 54520-31600, 54503-22A00 +9 OEM DETAILS
10HY0600
Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/10 cs:Ø15 / 0,67 kg 54530 28A00, 54530 28000 +2 OEM DETAILS
10HY10
Ball Joint th:M16x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø19,5 do:Ø46,5 / 0,64 kg MB527-38401, MB527384-01 +1 OEM DETAILS
10HY1500
Ball Joint Lower th:M16x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø19,3 / 1,59 kg 54530-4AA00, 54530-4A000 +1 OEM DETAILS
10HY2000
Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/8 cs:Ø15 / 0,54 kg 51760-2H000, 51760-2G000 +1 OEM DETAILS
10HY3000
Ball Joint c:Ø20 do:Ø42,75 / 0,4 kg 54503-2BA00, 54503-3BA00 +2 OEM DETAILS
10KI2000
Ball Joint th:M12x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø15 / 0,63 kg 51760-1G000 DETAILS
10KI3000
Ball Joint c:Ø18 / 0,96 kg 54530-3S100 DETAILS
10KI3010
Ball Joint th:M12x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø15,1 do:Ø42 / 0,36 kg 51760 2R000 DETAILS
10MT0101
Ball Joint Upper th:M16x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø17,75 / 0,97 kg MB59854701, MB527350 +15 OEM DETAILS
10MT0500
Ball Joint Upper th:M14x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø15,9 do:Ø40,05 / 0,4 kg MB34947501, MB24115601 +5 OEM DETAILS
17HY01
Tie Rod End c:Ø13,7 th:FM14x1,5 RHT / 0,36 kg 56820 4A600 , 56872 43000 +3 OEM DETAILS
17HY0500
Tie Rod End c:Ø13,4 th:FM14x1,5 RHT / 0,36 kg 5682022000, 5682028520 +4 OEM DETAILS
17HY0515
Tie Rod End Left c:Ø13,25 th:FM14x1,5 RHT / 0,56 kg 56820-1E000, 56820-1G900 DETAILS
17HY0516
Tie Rod End Right c:Ø13,25 th:FM14x1,5 RHT / 0,56 kg 56820-1E900, 56820-1G000 DETAILS
17HY0520
Tie Rod End Left c:Ø13,3 th:FM16x1,5 RHT / 0,58 kg 56820-0U500, ­56820 1W000 +2 OEM DETAILS
17HY0521
Tie Rod End Right c:Ø13,3 th:FM16x1,5 RHT / 0,58 kg 56820-0U590, ­56820 1R591 +2 OEM DETAILS
17HY1500
Tie Rod End c:Ø13,6 th:FM16x1,5 RHT / 0,42 kg ­56820-47500, ­56820-47300 +1 OEM DETAILS
17HY2000
Tie Rod End Left c:Ø13,4 th:FM14x1,5 RHT / 0,72 kg 56820-2H000 DETAILS
17HY2001
Tie Rod End Right c:Ø13,4 th:FM14x1,5 RHT / 0,72 kg 56820-2H090 DETAILS
17HY2010
Tie Rod End Left c:Ø13,25 th:FM16x1,5 RHT / 0,55 kg 56820-2K000 DETAILS
17HY2011
Tie Rod End Right c:Ø13,25 th:FM16x1,5 RHT / 0,55 kg 56820-2K050 DETAILS
17HY3000
Tie Rod End Left c:Ø13,9 th:FM16x1,5 RHT / 0,96 kg 56821-2B000, 56820-2P900 +1 OEM DETAILS
17HY3001
Tie Rod End Right c:Ø13,9 th:FM16x1,5 RHT / 0,96 kg 56820 2P000, 56820-2B900 DETAILS
17KI1100
NEW
Tie Rod End Left 0,89 kg 56820 2S000, ­56820 2T000 +7 OEM DETAILS
17KI1101
NEW
Tie Rod End Right 0,89 kg 56820 3Z290, 56820 3S500 +7 OEM DETAILS
17KI3000
Tie Rod End Left c:Ø 13,4 th:FM16x1,5 RHT / 0,7 kg 56820 3X000, 56820 A5000 +1 OEM DETAILS
17KI3001
Tie Rod End Right c:Ø 13,4 th:FM16x1,5 RHT / 0,7 kg 56820 3X090, 56820 A5090 +1 OEM DETAILS
17MT1500
NEW
Tie Rod End di:Ø14,2 do:Ø56,6 / 0,3 kg 3817 A6, c +14 OEM DETAILS
20HY0510
Axial Joint th:MM16x1,5 RHT L:306mm / 0,68 kg 57775 25000, 57755 25000 +1 OEM DETAILS
20HY0515
Axial Joint th:MM16x1,5 RHT L:196mm / 0,5 kg 57724 1E000 DETAILS
20HY10
Axial Joint th:MM16x1.5 RHT L:294,5mm / 0,6 kg 57755 22000, 57729 4A000 +3 OEM DETAILS
20HY2000
Axial Joint th:MM16x1,5 RHT L:164mm / 0,4 kg 56540 2H000 DETAILS
20HY2005
Axial Joint th:MM16x1.5 RHT L:313mm / 0,72 kg 57755 1C000 DETAILS
20HY2010
Axial Joint th:MM16x1,5 RHT L:222mm / 0,58 kg 57724 1J000 DETAILS
20HY3000
Axial Joint th:MM16x1.5 RHT L:190mm / 0,56 kg 57724 2B000 DETAILS
20HY3005
Axial Joint th:MM16x1,5 RHT L:322mm / 0,62 kg 57785 26200, 57755 17000 +2 OEM DETAILS
20KI0200
Axial Joint th:MM16x1,5 RHT L:208,5mm / 0,76 kg 57724 2D000, 57724 2D020 DETAILS
20KI1100
NEW
Axial Joint MM16x1.5 RHT L : 185 / 0,55 kg 57724 3Q000, 57724 2W000 +1 OEM DETAILS
20KI2010
Axial Joint th:MM16x1,5 RHT L:217mm / 0,56 kg 56540 0U000, 56540 0U500 +1 OEM DETAILS
20KI3000
Axial Joint th:MM16x1,5 RHT L:218,5mm / 0,56 kg 56540 A6000 DETAILS
26HY0100
Stabiliser Link L:60,5mm / 0,29 kg 54830 37020, 54830 37010 +1 OEM DETAILS
26HY0500
Stabiliser Link No Information / 0,15 kg 54825 22000, 54825 24010 DETAILS
26HY0505
Stabiliser Link Rear L:136mm / 0,2 kg 55830 25000 DETAILS
26HY0510
Stabiliser Link Left L:59,5mm / 0,28 kg 54830 25010, 54830 17010 DETAILS
26HY0511
Stabiliser Link Right L:59,5mm / 0,28 kg 54830 17020, 54830 25020 +2 OEM DETAILS
26HY0515
Stabiliser Link Left L:285mm / 0,42 kg 54830 1E000, 54830 1G500 +2 OEM DETAILS
26HY0516
Stabiliser Link Right L:285mm / 0,42 kg 54840 1E000, 54840 1G500 +2 OEM DETAILS
26HY0600
Stabiliser Link L:71mm / 0,3 kg 54830 29000, 54830 29500 DETAILS
26HY0605
Stabiliser Link Rear L:130mm / 0,34 kg 55530 29500, 55530 29300 +3 OEM DETAILS
26HY1500
Stabiliser Link L:55mm / 0,3 kg 54830 4A000, 54830 4A002 +3 OEM DETAILS
26HY2000
Stabiliser Link Right L:197,6mm / 0,3 kg 54840 1C000, 54840 1C100 DETAILS
26HY2001
Stabiliser Link Left L:197,6mm / 0,3 kg 54830 1C000 DETAILS
26HY2010
Stabiliser Link Left L:216mm / 0,34 kg 54830 1J000 DETAILS
26HY2011
Stabiliser Link Right L:216mm / 0,34 kg 54840 1J000 DETAILS
26HY2500
Stabiliser Link L:170mm / 0,29 kg 55530 1H000, 55530 1H100 +1 OEM DETAILS
26HY2510
Stabiliser Link L:243mm / 0,39 kg 54830 2H200, 54830 2H100 +2 OEM DETAILS
26HY3000
Stabiliser Link Left L:340mm / 0,48 kg 54830 2B200, 54830 2B000 DETAILS
26HY3001
Stabiliser Link Right L:340mm / 0,48 kg 54840 2B000, 54840 2B200 DETAILS
26HY3005
Stabiliser Link Rear L:99mm / 0,34 kg 55530 2B000, 55530 2B200 DETAILS
26HY3010
Stabiliser Link Left L:263mm / 0,4 kg 54830 26000, 54830 26100 DETAILS
26HY3011
Stabiliser Link Right L:263mm / 0,4 kg 54840 26100, 54840 26000 DETAILS
26HY3200
IN PREPARATION
Stabiliser Link 54830 2E100, 54830 2E000 +2 OEM DETAILS
26KI1100
NEW
Stabiliser Link No Information / 0,43 kg ­54830 3Q000, ­54830 3Q00 DETAILS
26KI1102
NEW
Stabiliser Link Left No Information / 0,48 kg ­54830 2T000 DETAILS
26KI1103
NEW
Stabiliser Link Right No Information / 0,48 kg 54840 2T000 DETAILS
26KI3000
Stabiliser Link L:282mm / 0,44 kg 54830 4V000, ­54830 H8000 +9 OEM DETAILS
26KI3010
Stabiliser Link Rear L:87mm / 0,38 kg ­55540 3U800, ­55530 3R000 +7 OEM DETAILS
30HY0500
Track Control Arm Left No Information / 3 kg 54500-22200, 54500-22100 +1 OEM DETAILS
30HY0501
Track Control Arm Right No Information / 3 kg 54501-22200, 54501-22100 +1 OEM DETAILS
30HY0505
Track Control Arm Left No Information / 2,88 kg 54500-25000 DETAILS
30HY0506
Track Control Arm Right No Information / 2,88 kg 54501-25000 DETAILS
30HY0510
IN PREPARATION
Track Control Arm Left 3,33 kg 54500 1R000, 54500 4L000 DETAILS
30HY0511
IN PREPARATION
Track Control Arm Right 3,33 kg 54501 1R000, 54501 4L000 DETAILS
38HY0100
Silentblock for TCA di:Ø12,1 do:Ø32 / 0,1 kg 54551 1E000, 54551 2K000 DETAILS
38HY0110
Silentblock for TCA di:Ø12,2 / 0,11 kg 54551 1R000, 54551 4L000 DETAILS
38HY0200
Silentblock for TCA di:Ø14,3 do:Ø66,5 / 0,41 kg 54584-1C200, 54584-1C300 DETAILS
38HY0300
Silentblock for TCA di:Ø14,5 do:Ø66 / 0,38 kg 54584 3X000 DETAILS
38HY0310
Silentblock for TCA di:Ø14,3 do:Ø70 / 0,44 kg 54584 A6000, 54584 A2100 DETAILS
38HY1000
Silentblock for TCA di:Ø14,2 do:Ø44 / 0,3 kg 55130 4D000, 55130 3U000 DETAILS