HYUNDAI > ELANTRA Saloon

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10HY0500 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/8 cs:Ø15 do:Ø40 / 0,35 kg 54503-22000, 54503-22A00 +7 OEM DETAILS
17HY0500 Tie Rod End c:Ø13,4 th:FM14x1,5 RHT / 0,36 kg 5682022000, 5682025000 +4 OEM DETAILS
20KI0200 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:208,5mm / 0,76 kg 57724-2D000, 57724-2D020 DETAILS
26HY0605 Rod/Strut, stabiliser L:130mm / 0,34 kg 55530-17000, 55530-17010 +3 OEM DETAILS
26KI3000 Rod/Strut, stabiliser L:282mm / 0,44 kg 54830-0U000, 54830-4L000 DETAILS
38HY0300 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø14,5 do:Ø66 / 0,38 kg 54584 3X000 DETAILS
38HY1000 Bearing, wheel bearing housing di:Ø14,2 do:Ø44 / 0,3 kg 55130-4D000 DETAILS