HYUNDAI > EQUUS / CENTENNIAL

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10HY3000 Ball Joint c:Ø20 do:Ø42,75 / 0,4 kg 54503-3BA00, 54530-2B000 +1 OEM DETAILS
38HY1000 Bearing, wheel bearing housing di:Ø14,2 do:Ø44 / 0,3 kg 55130-4D000 DETAILS