HYUNDAI > H100 Box | H 150 | H100 / GRACE

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10HY10 Ball Joint th:M16x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø19,5 do:Ø46,5 / 0,64 kg MB527-38401, MB527383-01 +1 OEM DETAILS
17HY01 Tie Rod End c:Ø13,7 th:FM14x1,5 RHT / 0,36 kg 56820-47300, 56820-4A000 +7 OEM DETAILS
17HY1500 Tie Rod End c:Ø13,6 th:FM16x1,5 RHT / 0,42 kg 56820-47300, 56820-4A000 +4 OEM DETAILS
17MT0100 Tie Rod End 56820-47300, 56820-4A000 +7 OEM DETAILS
20HY10 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1.5 RHT L:294,5mm / 0,6 kg 5654028010, 5654243001 +10 OEM DETAILS
30HY1000 Track Control Arm MB430113, MB430231 +7 OEM DETAILS
30HY1001 Track Control Arm MB430112, MB430230 +6 OEM DETAILS
30HY1002 Track Control Arm 54540-4B001 DETAILS
30HY1003 Track Control Arm 54510-4B001 DETAILS
30MT0100 Track Control Arm MB430113, MB430231 +7 OEM DETAILS
30MT0101 Track Control Arm MB430112, MB430230 +6 OEM DETAILS