MERCEDES-BENZ > M-CLASS

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10MR4500 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/6 cs:Ø16,2 th2:M42x1.5 RHT / 0,79 kg 163 330 00 35, 163 330 01 35 DETAILS
10MR4600 Ball Joint th:M14x1.5 RHT c:Ø20 th2:M42x1.5 RHT / 0,84 kg 163 350 00 13, 163 350 01 13 +2 OEM DETAILS
10MR4700 Ball Joint th:M16x1.5 RHT th2:M42x1.5 RHT / 0,86 kg 164 330 09 35, A 164 330 09 35 DETAILS
10MR4800 Ball Joint th:M16x1.5 RHT th2:M42x1.5 RHT / 0,88 kg 164 352 01 27, A 164 352 01 27 DETAILS
17MR4500 Tie Rod End c:Ø15,1 th:FM16x1,5 RHT / 0,82 kg 1633300003, 1633300103 +2 OEM DETAILS
17MR4501 Tie Rod End c:Ø15,1 th:FM16x1,5 RHT / 0,82 kg 1633300203, 1633300403 +2 OEM DETAILS
17MR4700 Tie Rod End c:Ø15 th:FM14x1,5 RHT / 0,83 kg 164 330 11 03, A 164 330 11 03 DETAILS
17MR4701 Tie Rod End c:Ø15 th:FM14x1,5 RHT / 0,83 kg 164 330 12 03, A 164 330 12 03 DETAILS
20MR4500 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:160mm / 0,48 kg 163 338 02 15 DETAILS
20MR4700 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:208,5mm / 0,66 kg 164 460 00 05, A 164 460 00 05 DETAILS
26MR2000 Rod/Strut, stabiliser L:222,3mm Plastic / 0,34 kg 163 320 00 32, A 163 320 00 32 DETAILS
26MR4700 Rod/Strut, stabiliser L:205mm / 0,68 kg 164 320 13 32, 164 320 21 32 +4 OEM DETAILS
26MR4800 Rod/Strut, stabiliser L:117mm / 0,56 kg 164 320 12 32, A 164 320 12 32 DETAILS
38MR0900 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,2 do:Ø39,8 / 0,08 kg 164 350 13 06, 164 350 14 06 +2 OEM DETAILS