OPEL > KADETT

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10OP2807 Ball Joint th:M10x1.25 RHT cp:1/8 cs:Ø12,55 / 0,27 kg 310807 DETAILS
10OP2813 Ball Joint th:M10x1.0 RHT cp:1/8 cs:Ø12,2 / 0,34 kg 310813, 310816 +4 OEM DETAILS
10OP7805 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/8 cs:Ø13,4 do:Ø40,5 / 0,32 kg 352 805, 352806 DETAILS
10OP7812 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø15 do:Ø43,5 / 0,41 kg 352812 DETAILS
10OP7814 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø14,4 do:Ø43,5 / 0,41 kg 352 809, 352814 DETAILS
10OP7817 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/8 cs:Ø14 do:Ø41,4 / 0,38 kg 352817, 732 9482 +2 OEM DETAILS
10OP9115 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/8 cs:Ø14,1 / 0,56 kg 1603115, 90094792 DETAILS
10OP9120 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/6 cs:Ø13,3 / 0,59 kg 90375505, 94788122 +5 OEM DETAILS
17OP4036 Tie Rod End c:Ø13 th:FM16x1,5 RHT / 0,4 kg 324 036, 90 094 762 DETAILS
17OP4037 Tie Rod End c:Ø13 th:FM16x1,5 LHT / 0,4 kg 90094763, 324 037 +1 OEM DETAILS
17OP4038 Tie Rod End c:Ø13 th:FM16x1,5 LHT / 0,46 kg 7846485, 260 01 806 +3 OEM DETAILS
17OP4039 Tie Rod End c:Ø13 th:FM16x1,5 RHT / 0,46 kg 7846495, 260 01 807 +3 OEM DETAILS
17OP4040 Tie Rod End c:Ø13 th:FM16x1,5 RHT / 0,4 kg 324040, 90140432 DETAILS
17OP4041 Tie Rod End c:Ø13 th:FM16x1,5 RHT / 0,4 kg 324041, 90140433 DETAILS
17OP4101 Tie Rod End c:Ø10,28 th:MM14x1,5 RHT / 0,29 kg 3 24 101, 02 874 235 DETAILS
17OP4115 Tie Rod End c:Ø12,4 th:FM14x1,5 RHT / 0,3 kg 3 24 043, 3 24 115 +3 OEM DETAILS
20OP3120 Tie Rod Axle Joint th:FM14x1.5 RHT L:239mm / 0,53 kg 322121, 8984058 DETAILS
38OP1000 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø8,5 do:Ø29,8 / 0,02 kg 2 875 013, 03 50 153 +2 OEM DETAILS
38OP1010 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,1 do:Ø59 / 0,29 kg 4 02 645, 90305431 +1 OEM DETAILS