OPEL > MOVANO B Bus

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10RN1120 Ball Joint th:M16x1.5 RHT cp:1/5 cs:Ø18,1 th2:M45x1.5 LHT / 0,54 kg 44 19 219, 93197233 +1 OEM DETAILS
10RN1121 Ball Joint th:M16x1.5 RHT cp:1/5 cs:Ø18,1 th2:M45x1.5 RHT / 0,54 kg 44 08 252, 95509251 +1 OEM DETAILS
17RN1120 Tie Rod End c:Ø16,4 th:FM18x1,5 RHT / 1,1 kg 44 20 097, 48 52 067 30R +1 OEM DETAILS
17RN1121 Tie Rod End c:Ø16,4 th:FM18x1,5 RHT / 1,1 kg 44 20 098, 48 52 007 80R +1 OEM DETAILS
20RN1120 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:253mm / 0,78 kg 93167687, 93167687 SK +6 OEM DETAILS
26RN1120 Rod/Strut, stabiliser L:330mm / 0,44 kg 44 19 291, 54 61 800 04R +1 OEM DETAILS
38RN1020 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø16,2 do:Ø70 / 0,58 kg 44 19 215, 44 19 216 +7 OEM DETAILS
38RN1030 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø16,2 do:Ø49 / 0,26 kg 44 19 215, 44 19 216 +7 OEM DETAILS