VOLVO > V70

ASMETAL NO PRODUCT TYPE DIMENSIONS OEM NO
10FR2205
Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/6 cs:Ø18 / 0,8 kg 1 377 846, 1 385 593 +35 OEM DETAILS
10VL0502
Ball Joint th:M12x1.75 RHT do:Ø38,35 / 0,5 kg 274185, 274186 +7 OEM DETAILS
17FR2205
Tie Rod End Right c:Ø16,7 th:FM18x1,5 RHT / 0,58 kg 1 433 273, 6G91 3289 AA +4 OEM DETAILS
17FR2206
Tie Rod End Left c:Ø16,7 th:FM18x1,5 RHT / 0,58 kg 1 433 274, 6G91 3290 AA +4 OEM DETAILS
17VL0500
Tie Rod End Left c:Ø13,2 th:FM14x2 RHT / 0,66 kg 271 598, 3 546 267 DETAILS
17VL0501
Tie Rod End Right c:Ø13,2 th:FM14x2 RHT / 0,66 kg 271 599, 3 546 268 DETAILS
17VL0502
Tie Rod End Left th:FM14x1,5 RHT / 0,96 kg 274 175, 274 496 +1 OEM DETAILS
17VL0503
Tie Rod End Right th:FM14x1,5 RHT / 0,96 kg 274 176, 274 497 +1 OEM DETAILS
20FR2205
Axial Joint th:MM16x1,5 RHT L:313mm / 0,83 kg 31 280 002, 30 776 250 +7 OEM DETAILS
20VL0500
Axial Joint th:MM14x1.5 RHT L:176,3mm / 0,42 kg 35 462 662, 3 546 266 +1 OEM DETAILS
20VL0502
Axial Joint th:MM16x1,5 RHT L:125mm / 0,35 kg 274 179, 866 3288 +2 OEM DETAILS
26FR2205
Stabiliser Link L:300mm / 0,38 kg 1 377 849, 6G9N 3B438 BA +1 OEM DETAILS
26FR2210
Stabiliser Link L:179mm / 0,3 kg 1 377 416, 1 425 853 +4 OEM DETAILS
26VL0502
Stabiliser Link L:140mm / 0,38 kg 30 647 920, 30 714 678 +4 OEM DETAILS
26VL0503
Stabiliser Link L:332mm / 0,48 kg 274 303, 274 456 +5 OEM DETAILS
26VL06
Stabiliser Link L:303,5mm / 0,44 kg 1 387 860, 30 647 921 +8 OEM DETAILS
38FR4000
Silentblock for TCA di:Ø14,2 do:Ø60,4 / 0,44 kg 1458773, 1460693 +20 OEM DETAILS